VMP-Projekt

Så er tranen kommet til Broksø igen

Vi havde i 2009 et ynglende tranepar der fik 3 unger, i 2010 fik de 2 unger, i 2011 2 unger og i 2012 2 unger, 2013 2 unger, og i 2014 1 unge der overlevede. Ungerne er meget udsatte da de først kan flyve når de næste har nået voksenstørrelse. I 2015, 2016, 2017 ynglede tranerne igen og fik mellem 1 og 2 unger på vingerne. I 2018 har vi haft 2 ynglende par. De ene har en overlevende unge, det andet par fik 2 unger som desværre er døde idet ræven fik fat i dem. Siden 2019 og til nu har tranerne fået unger men de bliver dræbt af ræven. Naturstyrelsen finder at der er traner nok i området så vi kunne ikke få tilladelse til at bekæmpe ræv på arealerne hvor tranerne færdedes!!!!!

Dette er primært muligt fordi jægerne i området er gode til at bekæmpe vilde mink og undslupne mink samt ræve, kunne tidligere ornitolog Lars Malmborg i Næstved kommune fortælle.

Derudover har vi observeret ringdue, rørdrum, sorthalset lappedykker og havørnen kommer jævnligt i området. Vi håber på på sigt at få flere storke hertil og Næstved Kommune tror det er muligt og har sat en storkerede op på Kostalden så man kan se resultatet fra vejen. Med VMP 3 projektet er der et stort fødegrundlag for storkene.

Vi døjer med rigid lovgivning fra FERV /Eu. Vi kan ikke foretage den optimale og mest fuglevenlige bekæmpelse hvis vi skal overholde de krav der pt. er fastsat. Som det er nu skal jeg slå arealerne fra en kant af, for at opfylde kravene til FE, og det er ikke optimalt for fuglene. Alternativt kan jeg slå af flere omgange men det koster en del ekstra som man ikke får dækket. For at foretage mosaikslåning er det ifht. engsnarren optimalt med 1 slåning/år og helst medio august. 

Vi har valgt at søge EU og DFFE om landdistriktsmidler til at indgå i et VMPIII projekt på ca. 60 ha. Det har vi fået og vi har herefter gennemført en masse forskellige tiltag.

Pumper: pumpedræning på arealerne er ophørt. pumperne er fjernet samtidig er drænsystemerne til drænbrøndene afbrudt. Dræn: På baggrund af gamle drænkort og lokalkendskab er dræn indenfor projektområderne blevet lokaliseret og afbrudt. MVJ aftaler: De tidligere Mvj aftaler er konverteret til nye aftaler om pleje af græsarealer. Kulturhistorie: I samarbejde med det lokale museum er det vurderet at der ikke er kulturhistoriske forekomster af interesse på lokaliteten. Anlægsarbejdet er gennemført efter denne afdækning. Søer: Indenfor projektområdets afgrænsning er, der etableret to nye søer (arealerne af disse er fraregnet i VMPIII projektet). Søerne er blevet til i et samarbejde med Skov og Naturstyrelsen således at udformning og anlæg både harmonerer og skaber sammenhæng med VMPIII tiltagene og det overordnede Susåprojekt. Dette kan man se mere om på SNS hjemmeside. Hele projektet er tinglyst på vores ejendom så vi kan sikre det i fremtidige generationer.

Projektet blev afsluttet i efteråret 2008 og vi kan se betydelig mere vand end normalt.

Samtidig er det allerede muligt på nuværende tidspunkt at konstatere synlige resultater med hensyn til det dyreliv der er tilknyttet arealerne. Flere personer har løbende identificeret en stork på arealerne i sensommeren og efteråret ligesom antallet af gæs og vadefulge er øget. Vi har i 2009 indgået en aftale med Næstved kommune om at sætte en storkerede op, desværre har der endnu ikke været stork i.

Projektet er udskilt som en del af et større naturgenopretningsprojekt Øvre Suså. Hos os indebærer det en mindre genslyngning af Susåen og det endelige landskabelige resultat vil derfor først kunne vurderes og evalueres når denne del er færdigafsluttet.

Genslyngning af Susåen:

I september 2014 er Susåen blevet genslynget ved Broksø, samt på et areal ved Røde Bro. Man har fjernet balkene således at når der kommer store vandmasser vil vandet hurtigt løbe ud over arealerne men det skulle så også forsvinde hurtigt igen. Det vil så komme til at fungerer som en slags stuvningsbassin for vand og skulle gerne aflaste de marker der dyrkes.